Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt badawczy Sztuka polska wobec metafizyki. Postawy i strategie artystyczne lat 2000-2020

Nasz zespół rozpoczął w roku 2019 projekt artystyczno-naukowy dotyczący praktyk z zakresu sztuk wizualnych inspirowanych przez różne rozumienie metafizyki w Polsce po roku 2000. Celem działań jest zebranie i naukowe opracowanie wiedzy na temat praktyk, strategii artystycznych oraz konkretnych prac artystów przyjmujących konieczną metafizyczność dzieła sztuki, afirmujących metafizyczność rozumianą na rozmaite sposoby, w tym np. religijnie, kontestujących takie postawy oraz obserwujących różne perspektywy. Przyjęty w toku prac zespołu roboczy podział postaw artystycznych na trzy zasadnicze podzbiory: postawy zbliżone do afirmacji sfery metafizycznej, postawy wobec niej krytyczne, oraz postawy konstatujące istnienie różnych optyk i sposobów rozumienia rzeczywistości, zapewnia całościowe ujęcie przedmiotu badań i pluralistyczną reprezentację w projekcie pełnego spektrum istniejących w obiegu artystycznym zjawisk.

Zespół prowadzi ogólnopolską kwerendę dzieł artystycznych oraz tekstów naukowych poświęconych tematowi. Sukcesywnie budowana jest baza wiedzy mająca stanowić materiał dla projektów wystawienniczych i rozwijania teoretycznej refleksji.

Kolejnym działaniem zespołu jest przygotowanie tomu Metafizyczność i zwrot postsekularny w polskiej sztuce współczesnej. Obserwacje, kontestacje, świadectwa. Jego zamierzony kształt wynika z intencji spotkania kontestującej metafizyczność perspektywy społecznej obecnej we współczesnej myśli postsekularnej z perspektywą wyrastającą na tle wrażliwości o rodowodzie konserwatywnym, oraz z perspektywami badaczy ujmujących napięcia w tej sferze w kategoriach fenomenu z obszaru antropologii kultury. Pole to oczekuje nadal holistycznego ujęcia, zebrania i odpowiedniego uporządkowania wiedzy. Projekt jest próbą rozpoczęcia tego procesu.

Wydawnictwu towarzyszyć będzie wystawa prezentująca wybrane, specyficzne dla badanego obszaru dzieła z lat 2000 -2020. Część eksponowanych prac będzie miała charakter premierowy, dedykowany projektowi, syntetyzujący postawy twórcze w ramach trzech przyjętych w projekcie zasadniczych perspektyw.